Finansinių ataskaitų rinkiniai


2014 - 2017 metai

Finansavimo sumos Excel atsisiųsti 
Finansavimo sumų likučiai Excel atsisiųsti 
Finansinės būklės ataskaita Excel atsisiųsti 
Veiklos rezultatų ataskaita Excel atsisiųsti 
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos   Excel atsisiųsti 
Ilgalaikio turto ataskaita Excel atsisiųsti 
Atsargos Excel atsisiųsti 
Nematerialaus turto ataskaita Excel atsisiųsti 
Finansavimo sumų ataskaita Excel atsisiųsti 
Tarpinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas   some_text atsisiųsti 
Grynojo turto pokyčio ataskaita Excel atsisiųsti 
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas Excel atsisiųsti 
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus Excel atsisiųsti 
Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas Excel atsisiųsti 
Informacija pagal veiklos segmentus Excel atsisiųsti
Pinigų srautų ataskaita Excel atsisiųsti 
Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos Excel atsisiųsti 
Kreditinis įsiskolinimas Excel atsisiųsti