Dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia 2018 metams


Būstas pritaikomas neįgaliam vaikui, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Būstas – vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai bei daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai.

Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir einamasis remontas įgyvendinant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos sprendimus.

Gyvenamoji aplinka – nuolydžiai, takeliai privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo bei saugojimo vietos individualiam ar daugiabučiam namui priskirto sklypo ribose.

Sensorinės pagalbos priemonės – stacionarūs ir mobilūs įrenginiai arba priemonės, naudojami vaiko su sunkia negalia gyvenamojoje aplinkoje, kuriais naudojantis tenkinami vaiko su sunkia negalia, turinčio sensorinių sutrikimų, fiziniai ir (ar) emociniai poreikiai ar pojūčiai.

         

Pareiškėjas laisvos formos prašymą pritaikyti būstą pateikia Vilniaus miesto Socialinės pramos centrui (toliau – prašymas). Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo tam pačiam vaikui su negalia. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas: 

 

 1. vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį; 
 2. vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
 3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą, kuriame nurodomas būsto savininko vardas ir pavardė bei būsto, kurį leidžiama pritaikyti, adresas, leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą (sutikime nurodomi minėtų patalpų savininkų vardai ir pavardės), jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją; 
 4. išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), kad vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės (išraše nurodomos kokios sensorinės pagalbos priemonės reikalingos vaikui).

 

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 1. būstas yra vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 2. būstas turi priklausyti nuosavybės teise vaikui su sunkia negalia ar jo artimiesiems giminaičiams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, arba savivaldybei (socialinis būstas);
 3. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką. Ši nuostata nėra taikoma, jei vaikui su sunkia negalia perkamos sensorinės pagalbos priemonės arba mobilūs keltuvai (įskaitant kopiklius laiptais);
 4. būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti, arba savivaldybės administracijos nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktorius ar savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (savivaldybės vykdomoji institucija) yra priėmę sprendimą dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų pritaikymo neįgaliojo specialiesiems poreikiams ir įtraukimo į būsto pritaikymo eilę, jei toks pritaikymas finansuojamas ne iš bendrojo naudojimo objektų savininkų lėšų, jei butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti; 
 5. dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 6. naujos statybos būstas baigtas statyti ir pripažintas tinkamu naudoti;
 7. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 8. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą).

 

Jei būste vaikas su sunkia negalia faktiškai negyvena dėl to, kad būstas nėra pritaikytas jo poreikiams, sprendimą dėl būsto pritaikymo (arba nepritaikymo) priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija.


Dėl būsto pritaikymo ir prašymo pateikimo prašome kreiptis į Socialinės paramos centro vyr. Socialinį darbuotoją Martyną Žebuolį,  adresu  Kauno g. 3, Vilnius  520 kab.,  tel. (8 5) 231 0527, el. p. m.zebuolis@spcentras.lt

Darbo laikas:

I-IV   7.30 -16.30 val.
V       7.30 - 15.15 val.

Pietų pertrauka     11.30 - 12.15 val.


Prašymai dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia priimami iki 2018 m. rugsėjo 10 d.