Būsto pritaikymas neįgaliesiems


Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

 1. specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 2. bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 3. kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Yra sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

 • pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;
 • antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;
 2. besimokantiems asmenims;
 3. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.   

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ar jam atstovaujantis asmuo – tėvas, vaikas, globėjas (rūpintojas), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Prašymas gali būti teikiamas ir elektroniniu būdu


Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
 4. išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
 5. kitą pareiškėjui svarbią informaciją.

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Reikalavimai pritaikomam būstui
 • būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 • būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 • būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
 • dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 • naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 • būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 • būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
 • būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).
 • būsto paskirtis turi būti gyvenamoji.

Dėl būsto pritaikymo prašome kreiptis į Socialinės paramos centro vyriausiąjį Socialinį darbuotoją Martyną Žebuolį,  adresu  Kauno g. 3/26, Vilnius  520 kab.,  tel. (8 5) 231 0527, el. p. m.zebuolis@spcentras.lt


Darbo laikas:

I-IV  7.30 -16.30 val.
V      7.30 - 15.15 val.

Pietų pertrauka     11.30 - 12.15 val.